ALGEMENE VOORWAARDEN

Pascaljalhay.com is een onderdeel  van: Bij de Molen B.V. Molenaar 19 1251 LV te Laren Tel: +31 35 – 538 28 16 Mail: info@bijdemolenlaren.nl KvK: 78698626 De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082
 • Op de overeenkomst tussen gast en Bij de Molen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (U.V. H.) 2017 van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082 voor zover hieronder niet wordt afgeweken.
 • Onder gast wordt in het navolgende verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Bij de Molen een overeenkomst heeft gesloten.
 • De gast is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan Bij de Molen of aan andere gasten van Bij de Molen door zijn toedoen of door dat van de leden van zijn gezelschap.
 • Bij de Molen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van goederen van de gast of van leden van zijn gezelschap, en evenmin voor schade van de gast of leden van zijn gezelschap toegebracht door een van buiten komende oorzaak.
 • Bij de Molen brengt schoonmaakkosten van € 100,00 per ruimte in rekening indien in de gebruikte ruimten of voor de ingang confetti, rijst o.i.d. wordt aangetroffen.

RESERVERINGEN

 • Boekingen en reserveringen resulteren slechts in een overeenkomst tussen partijen als het reserveringsformulier van Bij de Molen ondertekend en voorzien van het rekeningnummer door de gast retour is ontvangen en tevens door Bij de Molen een bedrag zal zijn ontvangen van € 250,- per boeking of reservering. Onder reserveringswaarde wordt verstaan het bedrag dat door Bij de Molen zo nauwkeurig mogelijk zal worden bepaald als schatting van de omzet inclusief BTW, verband houdende met de boeking of reservering.
 • Een aanbod van Bij de Molen als gedaan in het reserveringsformulier kan door Bij de Molen te allen tijden worden ingetrokken, indien nog geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Bij de Molen is in elk geval aan een aanbod niet gebonden als niet binnen 14 dagen na verzending daarvan door de gast volledig en onvoorwaardelijk is voldaan aan het hiervoren onder 2.1. bepaalde.
 • Zodra de overeenkomst is aangedaan verplicht Bij de Molen zich de besproken accommodatie op de overeengekomen tijdstippen voor de gast ter beschikking te houden en tevens de afgesproken diensten op de afgesproken tijden uit te voeren, behoudens overmacht.
 • Overeenkomsten worden gesloten voor het aantal personen dat op het reserveringsformulier vermeld is, waarbij dit aantal bindend is.
 • Bijstelling van het onder 2.4. genoemde aantal kan tot 7 dagen voor de reserveringsdatum, met dien verstande dat de afwijking nooit meer mag zijn dan 20% van het onder 2.4. in het reserveringsformulier overeengekomen aantal personen.

ANNULERINGEN

 • Indien de gast een aangegane overeenkomst annuleert, dient deze annulering schriftelijk, per aangetekende brief, te worden bevestigd. De datum van ontvangst van de brief zal worden beschouwd als de datum van de annulering.
 • Indien de gast langer dan 12 maanden voor de reserveringsdatum een overeenkomst met Bij de Molen terzake van accommodaties, feesten of partijen annuleert, is de gast geen schadevergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 12 maanden voor de reserveringsdatum van een overeenkomst als bedoeld onder 3.2. is de gast aan Bij de Molen een schadevergoeding verschuldigd van:
  • 10  % van de reserveringswaarde zoals bedoeld in artikel 2.1. bij annulering tussen 12 maanden en 6 maanden voor de reserveringsdatum, met een minimum van € 250,-.
  • 50  % van de reserveringswaarde zoals bedoeld in artikel 2.1. bij annulering tussen 6 maanden en 3 maanden voor de reserveringsdatum.
  • 75  % van de reserveringswaarde zoals bedoeld in artikel 2.1. bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de reserveringsdatum.
  • 90  % van de reserveringswaarde zoals bedoeld in artikel 2.1. bij een annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de reserveringsdatum.
  • 100% van de reserveringswaarde zoals bedoeld in artikel 2.1. bij annulering korter dan 14 dagen voor de reserveringsdatum.
 • Indien de gast op de reserveringsdatum niet komt opdagen of voortijdig vertrekt, is door de gast 100% van de reserveringswaarde verschuldigd als schadevergoeding of meer, indien Bij de Molen aantoont meer schade te hebben geleden.
 • Indien de gereserveerde accommodatie c.a. als bedoeld onder 3.3. na annulering alsnog door anderen kan worden bezet wordt het bedrag van de schadevergoeding naar redelijkheid verminderd.

BETALING

 • Het verschuldigde bedrag zal 5 tot 7 dagen na de reserveringsdatum door middel van automatische incasso worden geïncasseerd.
 • Bij storneren van de automatische incasso zullen eventuele kortingen direct komen te vervallen en wordt 1% rente per maand in rekening gebracht.
 • In geval van wanbetaling door de gast is Bij de Molen gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. De gast is dan verschuldigd een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15% van het factuurbedrag.